Hlavní stránka
Diskusní fórum
Mu¾i a násilí
Skuteèný pøíbìh
Spolek HusaDal¹í diskuse na jiných webech:

Tátové Støídavka Soudci
Vý¾ivné Chybí mi táta OSPOD
Hodina JedenDomov Kája Kopárková Krajský soud Køíhová Matìjková MIRD Neèas Praha 3
Domácí násilí -
zbraò proti mu¾ùm

www.domacinasili.eurodiè.eu        Sdílet
Statistiky: ®eny èasto zneu¾ívají domácí násilí v boji o dìti

Jana Kodysová

Mnoha otcùm v Èeské republice dochází trpìlivost. U¾ nechtìjí jenom pøihlí¾et, jak je man¾elka nebo exman¾elka svými vymy¹lenými obvinìními poni¾uje a pøipravuje o podíl na výchovì dìtí. Vyplývá to ze zku¹eností policistù a soudcù, pøed kterými se otcové pøestávají stydìt a na své pøípady otevøenì upozoròují. Zjistila to výzkumem agentura Commservis.com, která provádìla nìkolik mìsícù kvalitativní a kvantitativní mapování situace v oblasti domácího násilí.

„®eny pøi¹ly na to, jak relativnì jednodu¹e pøipravit mu¾e o nárok na dìti. Vymý¹lejí si domácí násilí, udávají na policii a dost èasto jim to prochází. S tím se ale u¾ mu¾i nadále nechtìjí smiøovat,“ øíká ¹éf sociologického týmu Tomá¹ Zdechovský z agentury Commservis.com, který se zabývá komplikovanou rodièovskou problematikou z pohledu mu¾ù, kteøí vytáhli do boje za základní lidská práva dìtí na rovnocennou výchovu obìma rodièi.

Policisté toti¾ mezi skuteènými pøípady domácího násilí ka¾doroènì evidují stovky pøípadù, kdy si ¾eny obvinìní z domácí tyranie pouze vymý¹lí, aby mu¾e zámìrnì po¹kodily. Vìt¹inu smy¹lených pøípadù pak spojuje jeden charakteristický znak. Obvinìný a údajná obì» jsou v rozvodovém øízení a èekají na rozhodnutí soudu o svìøení dìtí do péèe. Cílem matky je tak naprosto izolovat dítì od otce a omezit styk otce s dítìtem na minimum.„Velkým problémem v èeském prostøedí jsou pøedsudky a nezájem objektivnì posuzovat jednotlivé pøípady. Oficiální sociologické statistiky v Èeské republice obecnì nadr¾ují ¾enám, které se automaticky v souvislosti s domácím násilím stávají obì»mi,“
otevøenì kritizuje pøístup dotèených orgánù a institucí Ale¹ Hodina, který je zakladatelem webového serveru Støídavka.

Zahranièní prùzkumy: Domácí násilí je padesát na padesát


Ve¹keré sociologické výzkumy z celého svìta v¹ak potvrzují, ¾e ¾eny jsou vùèi partnerùm stejnì agresivní jako mu¾i. Rozdíl je pouze v tom, ¾e mu¾i se nìkdy uchylují více k fyzickému teroru a ¾eny k psychickému, který se hùøe prokazuje a nezøídka je také pøíèinou následného partnerova fyzického útoku. Je¹tì výmluvnìji hovoøí americké výzkumy mezi mladými dvojicemi, na nich¾ se podílelo Národní centrum pro prevenci a sledování úrazù.

„Témìø ve 24 % v¹ech vztahù je nìjaké násilí a v polovinì (49,7 %) z nich se jedná o vzájemné násilí. V jednostrannì násilných vztazích jsou pak pachateli ¾eny ve více ne¾ 70 % pøípadù. Mimochodem, toto èíslo nápadnì pøipomíná podíl rozvodù, které iniciují ¾eny,“ dodává Hodina s tím, ¾e pokud se mu¾i nezaènou o svá práva aktivnì hlásit, pohled vìt¹inové spoleènosti na domácí násilí v èeském prostøedí se v blízké dobì nezmìní. Vyzývá proto mu¾e, aby se nebáli proti køivým obvinìním a za svá práva na dìti bojovat a pøípady zveøejòovat v médiích a na internetu.