Hlavní stránka
Diskusní fórum
Mu¾i a násilí
Skuteèný pøíbìh
Spolek HusaDal¹í diskuse na jiných webech:

Tátové Støídavka Soudci
Vý¾ivné Chybí mi táta OSPOD
Hodina JedenDomov Kája Kopárková Krajský soud Køíhová Matìjková MIRD Neèas Praha 3
Domácí násilí -
zbraò proti mu¾ùm

www.domacinasili.eurodiè.eu        Sdílet
Mu¾i a domácí násilí

Ing. Ale¹ Hodina

Mu¾i se nechali postupnì zatlaèit do kouta. Velkou roli v tom hraje jejich rytíøskost, ale i vzájemné soupeøení. V¾dy» kolik se jich ochotnì zastane chudinky ¾eny, kterou týrá nìjaký despota. A èeká za to pøinejmen¹ím sympatie oné ¾eny. Také si netroufnou nevìøit ne¹»astné slabé osobì. Co kdy¾ tu ale místo tyranského mu¾e máme vypoèítavou ¾enu?

Intenzivním úsilím feministických a dal¹ích "neziskových" organizací se podaøilo vybudovat ve spoleènosti obraz, v nìm¾ je mu¾ ve vztahu k domácímu násilí vnímán zásadnì jako agresor.

Zároveò se tìmto organizacím (jejich¾ motivace by si zaslou¾ila samostatný èlánek) daøí znaènì posouvat význam samotného pojmu domácí násilí. Od skuteèného násilí a¾ do oblastí dosti vzdálených èi vágnì formulovaných, jako je napøíklad "ekonomická kontrola" nebo "emocionální násilí".

S tím samozøejmì narùstá tlak na mu¾e. Ti se dnes pomalu musejí obávat, ¾e jakýkoliv konflikt se ¾enou bude oznaèen za "domácí násilí".

Odhoïte rytíøskost

Co tedy dìlat s rostoucím zneu¾íváním pojmu domácí násilí? Zdá se, ¾e mu¾ùm nezbývá - bohu¾el - nic jiného, ne¾ odhodit svou rytíøskost (nechtìjí-li se doèkat renesance matriarchátu). Znamená to pøestat bezvýhradnì vìøit "ne¹»astným" ¾enám a jejich tvrzení a obvinìní kriticky provìøovat. Ale také se nestydìt obrátit tyto jedovaté ¾enské zbranì proti nim. Ano, i mu¾i jsou obìtí domácího násilí - a to mnohem èastìji, ne¾ jak vyplývá ze souèasných statistik.

"Mu¾i se nevnímají jako obìti domácího násilí, aèkoliv ve skuteènosti k jejich viktimizaci domácím násilím dochází," øíká k tomu policejní psycholo¾ka Ludmila Èírtková. "Slabá percepce, neuvìdomìní si vlastní viktimizace domácím násilím, vede pøirozenì k tomu, ¾e mu¾i nevyu¾ívají èi vyu¾ívají minimálnì policejních strategií a opatøení k øe¹ení domácího násilí, a» u¾ v podobì pøivolání policie k akutnímu incidentu èi v podobì podání trestního oznámení."

Stejná autorka pak v èasopisu Právo a rodina publikuje pomùcky k diagnostikování domácího násilí. Jedná se mimo jiné o sadu otázek, identifikujících pøítomnost jeho rùzných forem. Otázky týkající se pøítomnosti "psychického násilí" jsme tedy v nezmìnìné podobì polo¾ili vzorku mu¾ské populace. Mu¾i mìli odpovídat, zda partnerka vùèi nim pou¾ila uvedené chování (tedy takové, které naplòuje charakteristiku psychického násilí).

Jak se k sobì chováme

Výsledky jsou ¹okující. Vìt¹ina mu¾ù pøiznala, ¾e vùèi nim partnerka (èi expartnerka) pou¾ila nìjakou formu toho, co je oznaèováno jako psychické násilí. Mnoho z nich se dokonce setkalo s nìkolika jeho rùznými podobami.

Prùzkum probíhal na více místech a jeho vìt¹í èást je publikována zde. Na ukázku jsme z nìj dále vybrali nìkteré odpovìdi. Je¹tì jednou je tøeba zdùraznit: Ka¾dá z polo¾ených otázek v praxi slou¾í k identifikaci nìkteré z forem psychického násilí.

Mo¾ná i vás po jejich pøeètení napadne: Pokud by se mu¾i aktivnìji bránili (nejen) psychickému násilí a pokud by domácí násilí bylo posuzováno genderovì vyvá¾enì, nemìli bychom nakonec ve statistikách mnohem více domácích násilnic?

Co také øekli v dotazníku èe¹tí mu¾i

1. Urá¾í vás a va¹e pøíbuzné, zraòuje vás a pou¾ívá nadávky, zesmì¹òování, poni¾ování, ustaviènou kritiku týkající se èasto malicherností?

- "Urá¾í mì a zneva¾uje moje pøíbuzné, nadává mi velice èasto a velmi sprostì. Nadává mi za malichernosti: ¹pinavý hrnek mezi èistým nádobím v myèce, ¹pinavý ruèník v koupelnì... Poni¾uje mì pøed svými známými oznaèením spolubydlící."

- "Jse¹ tlustej, neumí¹ se postarat o rodinu, vydìlává¹ málo penìz, jse¹ línej, jse¹ autista."

2. Odmítá dialog, v rozhovorech s vámi ignoruje, pøehlí¾í anebo pøekrucuje fakta, pou¾ívá polopravdy a l¾i, nenechá si nic vysvìtlit, øekne vám nìco a pak to popøe?

- "Odmítá jakýkoli konstruktivní rozhovor. V¾dy argumentuje tím, ¾e o moje problémy nemá zájem, ¾e má svých dost. Moje názory rovnì¾ pøechází a nìkdy mi ostøe pøipomene, ¾e o nì nemá zájem, tak a» jimi neobtì¾uji. Skuteènost si obèas pøekrucuje podle své potøeby - nemù¾e nìco vyøídit ve mìstì, proto¾e má porouchané auto, i kdy¾ je auto v bì¾nì pojízdném stavu. Jednou mi vyète nenachystanou snídani, kdy¾ ji nachystám, tak ji nesní - proto¾e má prý bolavý zub atd. Soudí døív, ne¾ zjistí, jaká byla skuteènost. Má obecnì velmi rychlé soudy."

- "Ano, vymý¹lí si fabulace, vìci, které se nikdy nestaly, zvelièuje a pøekrucuje vìci tak, aby ona byla obì» a já ten ¹patný. Jakýkoliv mùj názor je okam¾itì odmítnut a nastává její diktát. Kdy¾ ona nìco ¾ádá, komunikuje, ale kdy¾ já nìco ¾ádám, moje ¾ádosti pøehlí¾í a nekomunikuje! Pøed dìtmi a známými pou¾ívá v¹elijaké formy provokací. Neznalý pomìrù v¹ak dá na její tón, nikoliv na podlost její komunikace a chování."

3. Upírá vám základní práva (napø. øíct svùj názor, zavolat rodinì a známým), nesmyslnì vás omezuje (napø. nedovolí vám pøijmout pový¹ení v práci, vybrat si obleèení), zakazuje vám sociální kontakty?

- "Zakazuje mi chodit na koníèky, stýkat se se známými, kontroluje mobil i korespondenci."

- "A¾ zpìtnì vidím, jak nenápadnì, ale jasnì mì od nìkterých vztahù (s pøáteli - ne se ¾enskými!) bezdùvodnì odrazovala, sni¾ovala jejich význam, nièila."

4. Obviòuje vás z toho, ¾e jste ji provokoval, ¾e se jí dostateènì nevìnujete, ¾e si v¹echno zaslou¾íte, ¾e mù¾ete i za její problémy?

- "Tak to bylo a je zcela pravidelné. Od narození dcery ka¾dou chvíli výèitky, ¾e mám dceru radìji ne¾ ji. Obviòovala mì ze svého poporodního krvácení. Neváhala pou¾ít i takové výrazy jako chtìl jsi mì nechat chcípnout v té porodnici, aèkoli mìla mnou hrazený nadstandardní pokoj."

- "Ano, pøirozenì, za v¹e si mohu sám. I za to, ¾e si na¹la nového pøítele."

5. Zastra¹uje vás a vyhro¾uje vám (napø. odebráním dìtí, vlastní sebevra¾dou èi tím, ¾e vám vá¾nì ublí¾í)?

- "Vyhro¾ování odebráním dítìte, vyhro¾uje, ¾e mne pomluví v práci a mezi známými a ¾e na mì pøijde její expartner."

- "Tuhle argumentaci znám: jestli se bude¹ vìnovat i svým pøátelùm, koníèkùm, sbalím se a u¾ mì ani na¹e dítì neuvidí¹. Smutný, ¾e?"

6. Pou¾ívá extrémní kontrolu (kontroluje vám ta¹ku, mobil, kontakty na PC apod.), musíte se hlásit, opakovanì vám volá do práce, ovìøuje si, s kým se stýkáte?

- "Za den bìhem práce nìkolik SMS, pokud hned neodpovím, tak výèitky, ¾e se jí málo vìnuju - je to extrémní kontrola?"

- "Kontroluje mi mobil a moji korespondenci na Facebooku, v¹e za mými zády."

7. Trestá vás za va¹e úspìchy v zamìstnání, za to, kdy¾ se vám nìco povede nebo máte z nìèeho radost?

- "Kdy¾ se mi nìco líbí, nebo z toho èi onoho mám radost, tak je to z jejího pohledu normální. Obvyklou zbraní bylo sna¾it se rozpoutat hádku, abych u¾ dal pokoj a stáhl se do sebe."

- "Jsem ve fázi, kdy se s úspìchy moc nesvìøuji, ale kdy¾ jsem to døíve dìlal, tak mi to v¾dycky nìjak srazila dolù, aby to zas a¾ takový úspìch nebyl."

8. Nièí nebo vyhro¾uje znièením vìcí, které máte rád?

- "Tak to je pravda, zrovna nedávno mi øekla, ¾e kdy¾ se s ní rozejdu, tak mi podpálí barák."

- "Vyhazuje mi moje knihy a video nahrávky."

9. Nutí vás k vìcem, které nechcete a které vám pøipadají nenormální?

- "Zakazuje mi bavit se se sousedy."

- "Nesmím dceøi dát pusu, ¾e je to nehygienické, a i dceøi zakazuje tento projev."

10. Trestá vás, kdy¾ se jí nìco nelíbí, a máte pocit, ¾e tresty jsou pro vás poni¾ující, pøíèí se vám?

- "Musím se opakovanì omlouvat a v¾dy pøiznat svoji chybu, dát jí za pravdu, kdy¾ to neudìlám, provokuje, vyvolává hádku."

- "Jednou jsem musel stát za dveømi, kdy¾ mì nechtìla pustit domù po firemním veèírku. Opakované omluvy - ano, to je bì¾né, jednou to nikdy nestaèí."

11. Neuznává va¹e zdravotní potí¾e, zakazuje vám jít k lékaøi i poté, co vám zpùsobila zranìní?

- "Neuznává mé zdravotní potí¾e. Ignoruje je."

- "Je lékaøka, podle ní jsou v¹ichni mu¾i simulanti."

12. Domluvila se s vámi na nìèem a pak to popøela, obvinila vás z toho, ¾e l¾ete anebo ¾e jste si to vymyslel?

- "Klidnì popøe i dohodu, která probìhla o deset minut døív s nìkolika svìdky, pøípadnì mì obviní ze l¾i."

- "Áno. Klamala aj v man¾elskej poradni. Obviòovala naopak mòa, ¾e klamem. Dohody ohµadom chodu domácnosti svojvoµne menila a nedodr¾iavala."

13. Naøizuje vám, co smíte nebo nesmíte øíkat v kontaktu s rodièi, spolupracovníky anebo s lékaøem?

- "Ano. Hlavnì v kontaktu s jejími rodièi."

- "Obèas mi nìco takového øíká. A» pøed spolupracovníky neøíkám to a to."

14. Trestá vás za vìci, které nemù¾ete ovlivnit?

- "Ano, tøeba za to, ¾e jí se nìco nedaøí."

- "Trestala dceru za to, ¾e si dovolila se v noci probudit a plakat. Na mou snahu ji uklidòovat reagovala podrá¾dìnì s tím, ¾e jestli se mi to nelíbí, tak si dceru vezme a bude. Nakonec to udìlala – a bylo."Pøevzato z Psychologie.cz